Organització Institucional i Estructura administrativa

Aquest apartat conté informació relativa a l’article 9.a, b,c i f de la Llei 19/2014 de transparència, informació publica i bon govern.

Carregant widget...
No hi ha arxius disponibles actualment
{{node.name}}
({{node.children.length}})
{{node.date}}
{{node.modified}}
{{node.filesize}}
{{node.filename}}

Entitats Vinculades

L’Hospital Clínic de Barcelona (HCB) participa en les entitats que seguidament s’indiquen:

 1. Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS)
 2. Barnaclínic, SA (BC)
 3. Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB)
 4. Consorci d’Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE)
 5. Consorci Institut Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
 6. Fundació Privada Instituto de Salud Global Barcelona(ISGLOBAL)
 7. Consorci de Salut i Social de Catalunya, SA

 

 1. Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS)
  La Diputació de Barcelona i l’HCPB en data 16 de desembre de 1992, constituïren formalment el Consorci de Gestió Corporació Sanitària per dirigir i coordinar la gestió de l’Hospital Casa de Maternitat, l’Institut de Bioquímica Clínica i dels centres i serveis que s’hi adscriguin o creï el propi consorci.De conformitat amb el que disposen els estatuts el CGCS compta amb una Junta de Govern integrada per sis (6) membres, dels quals: tres (3) són proposats i anomenats per la "Diputació de Barcelona" i tres (3) per l'HCB.
   
 2. Barnaclínic, SA (BC)
  Barnaclínic, SA és una societat mercantil que es va constituir en data 17 de novembre de 1989, per l’HCPBi altres accionistes sota la denominació de Crio Barna, SA i que té per objecte social la gestió i explotació de clíniques, la investigació i el desenvolupament i producció de productes biosanitaris.El capital social de la societat correspon a l’HCPB(70%) i a la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica(30%), que tambéforma part del grup de I'HCPB. L’administració es porta a terme per un Consell d’Administració que està format per tres (3) consellers que son el Director General, el Director Mèdic i el Director de Recerca de l’HCPB.
   
 3. Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB)
  La Fundació Clínic va ser constituïda per l’HCB en data 22 de maig de 1989 amb l’objecte de promoure, gestionar i dur a terme investigació i innovació en biomedicina i docència relacionada amb les ciències de la salut, especialment al si de l'Hospital Clínic de Barcelona i en tots els àmbits on l'Hospital desplegui la seva activitat bé sigui per sí mateix, bé sigui juntament amb d'altres entitats. Que de conformitat amb el que disposen els Estatuts , la "Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica" compta amb un Patronat integrat per cinc (5) membres nats, dels quals tres (3) ho són per raó del seu càrrec a l’HCB i dos (2) designats per la Universitat de Barcelona. A data d’avui, del Patronat també en forma part un (1) patró addicional designat pel propi Patronat de la Fundació.
   
 4. Consorci d’Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE)
  El CAPSBE és un consorci participat per l’Institut Català de la Salut (ICS) i l’HCB la creació del qual va ser autoritzada per Acord de 17 d’abril de 2001 del Govern de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu del CAPSBE és l’execució d’activitats d’atenció primària, assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d’investigació al servei de la població resident en l’àmbit sanitari de les àrees bàsiques de salut Barcelona 2C i Barcelona 2E. Que de conformitat amb el que es disposa als seus Estatuts el CAPSE compta amb un Consell Rector integrat per nou (9) membres, dels quals: cinc (5) són proposats i anomenats per l’ICS i quatre (4) per l’HCB.
   
 5. Consorci Institut Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
  La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Comissionat per a Universitat i Recerca, l’HCB i la Universitat de Barcelona van acordar en data 5 de juliol de 1996 la creació d’un consorci per tal de desenvolupar la recerca en l’àmbit de les ciències biomèdiques amb una activitat orientada a la recerca bàsica i clínica. Que de conformitat amb el que es disposa als Estatuts, l’IDIBAPS compta amb una Junta de Govern integrada per vuit (8) membres, dels quals: dos (2) són proposats i anomenats per l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones Científicas"; dos (2) per la Generalitat de Catalunya; dos (2) per la "Universitat de Barcelona"; i dos (2) per l'HCPB.
   
 6. Fundació Privada Instituto de Salud Global Barcelona (ISGLOBAL)
  ISGLOBAL és una fundació constituïda en data 26 de maig de 2010, per La Caixa, la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, l’HCPB i la Universitat de Barcelona, que té per finalitat contribuir a enfortir la salut global mitjançant la generació, innovació i transmissió de coneixement de qualitat, amb èmfasi particular en les poblacions més desfavorides, promovent així l'equitat en salut en contribuir a trencar el cercle viciós de "pobresa-malaltia", en coherència amb els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni de l'Organització de Nacions Unides que fan referència a l’àmbit de la salut. Que de conformitat amb el que es disposa als Estatuts la Fundació ISGLOBAL compta amb un Patronat integrat per vint-i-un (21) membres, dels quals un és dessignat per l' HCB.
   
 7. Consorci de Salut i Social de Catalunya, SA.
  El Consorci de Salut i Social de Catalunya és una societat constituïda el 8 de novembre de 1991 pel Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya (una de les dues patronals sector).L’any 2003, aquesta societat va deixar de ser unipersonal i va integrar en el seu accionariat 25 centres sanitaris i socio-sanitaris, tant públics com privats, membres del Consorci, incloent l’HCPB amb un 4,27%. L’objecte d’aquesta societat és la millora dels serveis i prestacions als ciutadans a l’àmbit de la salut, ajudant als seus afiliats a la millora de l’equitat d’accés, l’eficàcia, l’efectivitat i l’eficiència de les seves activitats. Es una societat matriu d’un grup d’empreses que canalitzen diversos tipus de serveis. Aquestes participades son filials al 100% o compartides amb partners específics per cada activitat. Addicionalment com a accionista, l’HCPB és membre del Consell d’Administració.