Contractació Pública

Amb l’objecte de donar compliment a les disposicions previstes a la Llei 19/2014, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, relatives a la transparència en la contractació pública que desenvolupa l’Hospital Clínic de Barcelona, es procedeix a posar a disposició de la societat tota la informació relacionada amb la contractació pública d’aquest Hospital. En aquest sentit, els següents apartats previstos a l’article 13.1 de l’esmentada llei permeten enllaçar amb la PCSP i altres espais per facilitar l’accés a la informació contractual publicada a la PCSP, concretament, a cerques relatives al Contingut de l’article 13.1, lletres a) a i) de la llei 19/2014, de 9 de desembre.
El primer apartat remet a informació contractual publicada a la PCSP, relativa a l’HCB i en concret a licitacions en tràmit, contractes programats, adjudicacions, formalitzacions, etc.

h) El següent apartat permet l’accés a les dades del Registre públic de contractes mitjançant el cercador, del Registre electrònic d’empreses licitadores i del Registre oficial d’empreses classificades.

 

i) El següent apartat “Acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de contractació” enllaça amb el cercador de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Catalunya que permet l’accés als diferents pronunciaments de la Junta i altres informes o recomanacions.

h) El següent apartat “Relació anònima de les preguntes i respostes més freqüents en les consultes en matèria de contractació” enllaça amb el cercador de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Catalunya que permet l’accés a les preguntes i respostes més freqüents en matèria de contractació.
i) L’apartat “Resolucions dels recursos en matèria de contractació” dona accés al cercador de resolucions del web del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, on es publiquen les resolucions dels recursos especials, qüestions de nul·litat i resolucions judicials definitives en matèria de contractació de tots aquells procediments en què l’HCB és part, mitjançant una cerca per entitat.
El darrer apartat, que correspon al previst a l’apartat 3 i 4 de l’article 13 indicat anteriorment, permet l’accés al recull de dades estadístiques sobre els percentatges dels contractes adjudicats d’acord amb cadascun dels procediments establerts per la LCSP i el volum pressupostari contractat pels diversos adjudicataris de l’HCB en particular, així com el volum pressupostari de les totes les contractacions i les dades dels contractes de gestió de serveis públics i de concessió d’obres públiques que es publiquen al portal de Govern obert.
Percentatges dels contractes adjudicats per procediment

A banda, també es facilita l’accés a: